กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี พันธุ์ ช่ออ่างทอง

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี พันธุ์ ช่ออ่างทอง
มีรูปเดียวเอง
Paphiopedilum godefroyae-var-ang-thong หรือ Paph. x-ang-thong

บรรยายที่ไม่เกี่ยวกับภาพด้านบน
       กล้วยไม้ถูกจัดไว้ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ มีพืชชนิดนี้อยู่ราวๆ 55,000 ชนิด พืชที่เก่าแก่ที่สุด มีเพียงส่วนที่เป็นดอกเท่านั้น

ธรรมชาติจะพัฒนาพืชให้เร็วที่สุด
       ในบรรดาพืชใบเลี้ยงเดี่ยว กล้วยไม้เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาของพืช ซึ่งธรรมชาติพยายามพัฒนาพืชให้ดีแล้ว กล้วยไม้เลือกทางที่ง่าย คือ การแพร่กระจายสายพันธุ์โดยลม หรือแมลงขนาดเล็ก โดยใช้ความงามเป็นตัวล่อแมลง ลมหรือแมลงจะมาดอมดม เกสรตัวผู้จะติดไปกับลมหรือแมลง จนกระทั้งได้สายพันธุ์ใหม่ๆ