กล้วยไม้สกุลฟนแลน Phalaenopsis equestris Orchid

ชื่ออื่นๆ : Phalaenopsis rosea, Phalaenopsis riteiwanensis, Phalaenopsis pulcherrima
ถิ่นกำเนิด : ใต้หวัน ฟิลิปปิน
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

รูปดอกกล้วยไม้ฟาแลน
(en.wikipedia.org)
       ในปี 1843 กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกสะสมไว้บนเกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปิน เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เจริญเติบโตในป่าเขตร้อนที่มีระดับความสูงประมาณ 300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีความชื้นสูง รากกล้วยไม้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้กล้วยไม้สามารถยึดเกาะตัวเองกับลำต้นไม้อื่นๆได้ ช่อดอกกล้วยไม้มีลักษณะตั้งตรง--ส่วนปลายโค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ช่อแต่ละช่อมีดอกประมาณ 10 ถึง 15 ดอก ดอกมีสีขาวและชมพู กล้วยไม้สามารถออกดอกได้ตลอดปี--ส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงฤดูหนาวรูปต้นและดอกกล้วยไม้
(www.orchidspecies.com)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการอุณหภูมิค่อนข้างสูงและความชื้นสูง ต้องการแสงมาก แต่ต้องไม่สัมผัสกับแสงโดยตรง--ถ้ากล้วยไม้โดนแสงแดดโดยตรง ใบจะใหม้ ก่อนกล้วยไม้จะออกดอก มันจะพักตัว--ในช่วงนี้กล้วยไม้จะต้องการอุณหภูมิที่ลดต่ำลง


       ในธรรมชาติมีกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่มากมาย ซึ่งมีลักษณะดอกที่คล้ายๆกัน เช่น

- Phalaenopsis equestris var. alba — มีดอกสีขาวล้วน
- Phalaenopsis equestris var. aurea — มีดอกสีขาวและมีกลีบปากสีเหลือง
- Phalaenopsis equestris var. rosea— กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีแดง ช่วงกลางของกลีบปากมีสีแดงหรือแดงอ่อน
- Phalaenopsis equestris var. leucaspis — ดอกมีขนาดเล็ก มีขอบของกลีบเลี้ยงปละกลีบดอกมีสีขาว ส่วนตรงกลางมีสีชมพู กลีบปากมีสีส้ม ม่วง หรือเหลือง