การงอกของเมล็ดกล้วยไม้

ส่วนมากเมล็ดกล้วยไม้ 1 เมล็ดงอกได้ 1 ต้น แต่พบว่ากล้วยไม้บางชนิดบางเมล็ดงอกได้ 2-3 ต้น เมล็ดกล้วยไม้บางชนิดเพาะขึ้นยากเมื่อเมล็ดแก่จัดจนเปลือกฝักแห้ง และฝักแตก ต้องเก็บมาเพาะตั้งแต่ระยะที่ฝักมีสีเขียวอมเหลือง เมล็ดกล้วยไม้ไม่สามารถงอกได้เอง เนื่องจากไม่มีอาหารสะสม ดั้งนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยอาหารจากภายนอกมาช่วยในการพัฒนา การงอกของเมล็ดอาจเกิดได้ทั้งในสภาพธรรมชาติและในอาหารสังเคราะห์ ดังนี้

1.Symbiotic germination เป็นการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติซึ่งต้องอาศัยเชื้อรา
ชนิดที่อยู่บริเวณรากของกล้วยไม้(mycorrhiza) ที่จะช่วยนำธาตุอาหารจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าไปในเซลล์ของราก โดยเชื้อราเหล่านี้จะงอกเส้นใยแทงเข้าไปในเมล็ดกล้วยไม้ ในเส้นใยจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดของเมล็ด และเมล็ดที่จะย่อยเส้นใยนี้เพื่อนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ในการงอก

2.Asymbiotic germination เป็นการงอกของเมล็ดที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อรา เมล็ดสามารถงอกได้โดยได้ดีเมื่อเพาะบนอาหารสังเคราะห์ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดโดย Knudsonได้รายงานว่าเมล็ดกล้วยไม้สามารถงอกได้ในสภาพปลอดเชื้อโดยไม่ต้องอาศัยเชื้อราไมโครไรซามาช่วยในการงอก เพียงแต่สูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงต้องมีน้ำตาลและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการงอกและการเจริญของต้นอ่อน จึงทำให้มีการเพาะสูตรอาหารสำหรับกล้วยไม้ขึ้น


http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ggun&month=09-2006&date=19&group=3&gblog=2