กล้วยไม้เอื้อง Laelia cinnabarina Orchid

ชื่ออื่นๆ : Sophronitis cinnabarina, Bletia cinnabarina, Cattleya cinnabarina.
ถิ่นกำเนิด : บราซิล
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้ถูกบรรยายในปี ค.ศ. 1836 โดย John Lindley กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตบนหิน (ไม่ใช่อิงอาศัยบนต้นไม้) ถูกพบบนเขาที่ระดับความสูง 300 ถึง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล(ลำลูกกล้วย) มีลำต้นที่เหนียว ตั้งตรงยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ช่อดอกมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกประมาณ 10 ดอก ดอกมีสีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ออกดอกในฤดูร้อน       กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกในกระถางไม้ ใช้สแฟกนัมหรือใยมะพร้าวใส่กระถาง กล้วยไม้ต้องการแดด 4 ถึง 5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้กล้วยไม้ออกดอก และจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ โดยที่กลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 13 ถึง 15 องศา ส่วนกลางวันมีอุณหภูมิ 18 ถึง 24 องศา ความชื้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็น--ยกเว้นในช่วงฤดูหนาว ควรลดระดับความชื้นลง

       มีกล้วยไม้สายพันธุ์ผสมมากมายที่มาจาก สกุล Laelia และสกุล Laeliocattleya ส่วนใหญ่จะให้สีส้ม