แวนด้าพันธุ์ผสม ทั่วไป


Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures
Orchids Flower Pictures


เรื่องราวกล้วยไม้ : จากป่าเขตร้อน จนกระทั้งถึงกลางทะเลทราย
       นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ากล้วยไม้เกิดขึ้นในช่วง'ยุคจูแรสซิก' เมื่อ'มหาทวีปแพนเจีย'ได้แยกออกจากกัน กล้วยไม้จึงได้กระจายไปเกือบทั่วโลก(ยกเว้นบริเวณแถบขั่วโลก) เนื่องจากกล้วยไม้สามารถขยายพันธุ์ได้มาก มันจึงอยู่มาถึงยุชปัจจุบัน กล้วยไม้ถูกพบได้เกือบทุกที่ เช่น ในทุ่งหญ้ากว้าง ในป่าใหญ่ บนภูเขา บริเวณชายฝั่งหรือแม้แต่บนหน้าผาสูง กล้วยไม้บางชนิดบนเทือกเขาหิมาลัย เจริญเติบโตในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตลอดจนกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตกลางทะเลทรายในออสเตรเลีย

กล้วยไม้ที่เติบโตบนพื้นดินในป่า
       มีกล้วยไม้หลากหลายชนิดที่ถูกพบในป่าฝนเขตร้อน กล้วยไม้จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่นมีรากยาวเพื่อยึดตัวเองกับต้นไม้ ให้ลำต้นตั้งตรงได้ กล้วยไม้บางสายพันธุ์เติบโตบนโขดหินหรือหน้าผา (เรียกว่า Lithophyte) นักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่า การเจริญเติบโตบนหน้าผาเป็นการป้องกันตัวไม่ให้ถูกกินจากสัตวว์กินพืชทั้งหลาย เช่น กล้วยไม้ Phragmipedium besseae ที่มีดอกสีแดง-ส้ม เพิ่งถูกค้นพบในปี 1981 เนื่องจากมันเจริญเติบโตอยู่หน้าผา ซึ่งยากต่อการเข้าถึง กล้วยไม้สายพันธุ์นี้จึงถูกค้นพบช้า