กล้วยไม้ เอื้องปีกไก่ใหญ่ | Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. 1864

ชื่ออื่นๆ : Agrostophyllum hasseltii Rchb.f. 1864
Agrostophyllum khasianum Griff. 1844
Appendicula hasseltii Wight 1851
Eria planicaulis Wall. ex Lindl. 1840

เขตกระจายพันธุ์ : เนปาล สิกขิม ภูฏาน อินเดีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บอร์เนียว ไทย
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มิถุนายน - กรกฏาคม

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีใบขนาด 2x15 เซนติเมตร ใบหนาและแข็ง ช่อดอกแบบกระจุก ออกดอกที่ปลายยอด ช่อดอกยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร แต่ละช่อดอกมีดอก 10 - 20 ดอก ดอกมีขนาด 0.3 เซนติเมตร ดอกสีครีม ปลายกลีบปากแผ่กว้าง ปลายกลีบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย